Lịch sử PTN

20-08-2019

Năm 2000: Nhóm Vật liệu được hình thành.

Năm 2016: Dự án đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm Kỹ nghệ mô thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt.

Năm 2017: Phòng thí nghiệm Kỹ nghệ mô và Vật liệu Y sinh trực thuộc Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được thành lập.

Năm 2019: Phòng thí nghiệm Kỹ nghệ mô và Vật liệu Y sinh trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được thành lập.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo đại học và sau đại học; hợp tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ nguồn nhân lực; phát triển nhóm nghiên cứu có thế mạnh, tiên phong, đặc thù; tạo ra các sản phẩm công nghệ cao phục vụ cho y sinh học, công nghiệp, nông nghiệp; thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.