Công bố khoa học

29-09-2019

⏺️ Effects of advanced-platelet rich fibrin combined with xenogenic bone on human periodontal ligament stem cells Clinical and Experimental Dental Research, 2022

⏺️ Curcuminoid co-loading platinum heparin-poloxamer P403 nanogel increasing effectiveness in antitumor activityGel, 2022

⏺️ Study on the endometrium regeneration treatment using human injured uterine tissue model – Science And Technology Development Journal - Natural Sciences, 2022

⏺️ Platelet-rich Plasma Extract promoting Migration of Mouse Bone Marrow CellsResearch Journal of Biotechnology, 2022

⏺️ Huyết tương giàu tiểu cầu kích hoạt sự trưởng thành noãn bào in vitroTuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2021, 2021

⏺️ Phương pháp cố định từng lớp heparin giúp cải thiện hiệu quả chống đông máu của màng ghép từ khung ngoại bào màng tim bò – Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2021, 2021

⏺️ "Decellularization of Bone Tissue." In Decellularization Methods of Tissue and Whole Organ in Tissue Engineering – Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer, 2021

⏺️ Heparinization of bovine pericardial scaffold by layer-by-layer (LBL) assembly technique – Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2021

⏺️ IN VITRO EVALUATION OF MODIFIED PERICARDIUM FOR CARDIOVASCULAR APPLICATIONS – Research Journal of Biotechnology, 2021

⏺️ Preparation and Effect of Selenium Nanoparticles/ Oligochitosan on the White Blood Cell Recovery of Mice Exposed to Gamma-Ray Radiation – Journal of Chemistry, 2021

⏺️ Fabrication of Injectable Hydrogel from Decellularized Adipose Tissue – Springer BME8, 2021

⏺️ Fabrication of sponges from amnion hydrogel to apply as wound dressing – TRENDS IN SCIENCES, 2021

⏺️ Fabrication of injectable acellular adipose matrix for soft tissue regeneration – Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2020

⏺️ Development of local vancomycin delivery system from fibrin gel to prevent Staphylococcus aureus biofilms graft infection – Journal of Biosciences, 2020

⏺️ Human bone marrow derived stem cell migration and Proliferation upon platelet rich fibrin condition – European Journal of Pharmaceutical  and Medical Research, 2020

⏺️ Effect of platelet-rich fibrin on some characteristics of human periodontal ligament stem cells – International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 2020

⏺️ Nghiên cứu thu nhận tế bào và khung ngoại bào từ dây rốn định hướng ứng dụng trong y học tái tạo – Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2020, 2020

⏺️ Thu nhận khung ngoại bào từ mô mỡ người định hướng ứng dụng trong kỹ nghệ mô – Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2020, 2020

⏺️ Fabrication of Turmeric Powder-Loaded Silk Fibroin Film for Wound Healing Application – Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, 2019

⏺️ Efficiency of mechanical force in establishment of asherman's Syndrome mouse models – European Journal of Pharmaceutical  and Medical Research, 2019

⏺️ In vitro Evaluation of Proliferation and Migration Behavior of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells under Platelet-Rich Plasma – International Journal of Dentistry, 2019

⏺️ Nghiên cứu tạo khung nâng đỡ cho tế bào bằng kỹ thuật in 3 chiều – Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019, 2019

⏺️ Đánh giá ảnh hưởng của màng tim bò vô bào gia cường lên tế bào gốc dây chằng nha chu người – Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019, 2019

⏺️ Nghiên cứu chế tạo dung dịch từ fibroin tơ tằm nhằm bảo quản măng tây sau thu hoạch  Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019, 2019

⏺️ Nghiên cứu sử dụng Gel Fibrin chứa kháng sinh trong phòng ngừa và điều trị biofilm vi khuẩn Tạp chí Y học TP.HCM, 2019

⏺️ Effect of Modified Bovine Pericardium on human gingival Fibroblasts in vitro – Cells Tissues Organs, 2019

⏺️ Treated pericardium membranes in guided tissue regeneration – AFOB-Symposium, Singapore, 2019

⏺️ Characteristics of amniotic membrane hydrogel for potential use in assisted reproductive technology – AFOB-Symposium, Singapore, 2019

⏺️ Chế tạo màng sinh học từ màng tim bò ứng dụng trong điều trị tái tạo nha chu – TẠP CHÍ SINH HỌC, 2018

⏺️ Synergic Activity Against MCF-7 Breast Cancer Cell Growth of Nanocurcumin-Encapsulated and Cisplatin-Complexed – Nanogels Molecules, 2018

⏺️ Generating in vitro solid tumor models on gelatin-alginate scaffolds  Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 2018

⏺️ Đánh giá in vitro ảnh hưởng của acid boric lên khả năng sống của tế bào gốc dây chằng nha chu người – Tạp chí Y học TP.HCM, 2018

⏺️ Khảo sát tác động của giá thể Hydrogel màng ối đến sự phát triển của nang tiền hốc ở mô hình chuột – Tạp chí Phát triển KH&CN, 2018

⏺️ Fibrin giàu tiểu cầu giúp kích thích sự tăng sinh của tế bào gốc dây chằng nha chu người – Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần 4, 2018

⏺️ Injectable Nanocurcumin–Formulated Chitosan-g-Pluronic Hydrogel Exhibiting a Great Potential for Burn Treatment – Journal of Healthcare Engineering, 2018

⏺️ Biomaterials: from bench to bedside – The 2nd Young Scientist Symposium - From basic research to clinical application, 2017

⏺️ Manufacturing biological membrane from bovine pericardium extracellular matrix toward the periodontal application – CRRM 2017, 2017

⏺️ Manufacturing biological membrane from bovine pericardium extracellular matrix toward the periodontal application – CRRM 2017, 2017

⏺️ Khảo sát ảnh hưởng của estrogen lên các đặc tính sinh học của tế bào gốc trung mô hướng đến điều trị tổn thương nội mạc tử cung – Tạp chí Y học Việt Nam, 2017

⏺️ Khảo sát ảnh hưởng của estrogen lên các đặc tính sinh học của tế bào gốc trung mô hướng đến điều trị tổn thương nội mạc tử cung – Tạp chí Y học Việt Nam, 2017

⏺️ Acellular bovine pericardium as the inducible membrane for stem cells – The Research Innovation Symposium in Life Science and Technology, 2017

⏺️ Khả năng tồn tại và di cư cùa tế bào trong gel fibrin sau khi ghép trên mảnh ngà đã xử lý – Y Học TP. Hồ Chí Minh, 2016

⏺️ Preparation and characterization of acellular porcine pericardium for tissue engineering application – Tissue engineering and Regenerative medicine Conference, 2016

⏺️ Novel scaffolder: Acellular adipose matrix (AAM) form human adipose tissues – The 1st Translational Medicine Conference Vietnam, 2016

⏺️ Tạo mô hình khối u ung thư in vitro trên giá thể Gelatin-Alginate (GA) – HNKH Trường ĐH KHTN, 2016

⏺️ So sánh ảnh hưởng của estrogen lên sự tăng trưởng của tế bào gốc tủy xương người và mô mỡ người – HNKH Trường ĐH KHTN, 2016

⏺️ Đánh giá hiệu quả điều trị bỏng của màng protein tơ tằm kết hợp bột nghệ trên mô hình động vật HNKH Trường ĐH KHTN, 2016

⏺️ Preparation and characterization of acellular porcine pericardium for cardiovascular surgery – Turkish Journal of Biology, 2016

⏺️ Bước đầu nghiên cứu sử dụng tế bào gốc trung mô tạo các mảnh ghép mô công nghệ ứng dụng trong y học tái tạo – Y Học TP. Hồ Chí Minh, 2016

⏺️ Mineralization of oxidized alginate-gelatin-biphasic calcium phosphate hydrogel composite for bone regeneration – Journal of Materials Science and Engineering with Advanced Technology, 2016

⏺️ Platelet-rich fibrin influences on proliferation and migration of human gingival fibroblasts – International Journal of Experimental Dental Science, 2016

⏺️ Nghiên cứu sử dụng glutaraldehyde trong khử trùng và gia cố màng tim lợn vô bào định hướng ứng dụng làm mảnh vá mạch máu – HNKH Trường ĐH KHTN, 2016

⏺️ Study on decellularizing porcine vessel for making artificial vascular graftEuropean Journal of Biomedical and Pharmaceutical sciences, 2016

⏺️ Tái tạo mô dạng ngà tủy trên cơ thể chuột từ tế bào gốc tủy răng ngườiTạp Chí Y học Việt Nam, 2015

⏺️ Thử nghiệm thu nhận và nuôi cấy tế bào tiền thân nội mô từ máu cuống rốn người – Tạp chí Y học Việt Nam, 2015

⏺️ Human dental pulp stem cells cultured onto dentin derived scaffold can regenerate dentin-like tissue in vivo – Cell and tissue banking, 2015

⏺️ Fabrication and evaluation of human dentin as scaffold for dental pulp stem cellsTissue Engineering and Regenerative Medicine, 2015

⏺️ Study on creating peripheral blood derived fibrin gel as scaffolds for human dental pulp stem cells – Tạp Chí Khoa học và Công nghệ, 2015

⏺️ Thử nghiệm tạo mạch máu nhân tạo bằng phương pháp khử tế bào mạch máu dị loại – Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2015

⏺️ Sự thay đổi hình thái và biểu hiện gen của tế bào gốc tủy răng người trong quá trình biệt hóa thành tế bào dạng nguyên bào ngà – Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2015

⏺️ Gelatin-alginate sponge: a potential scaffold for adipose tissue engineeringEuropean Journal of Biomedical and Pharmaceutical sciences, 2015